Polityka Jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Centrum Medyczne „PROFAMILIA”

 

 

Dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy. Dbamy o bezpieczeństwo informacji chroniąc dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją

Zadowolenie naszych Pacjentów oraz wzmacnianie wypracowanej przez lata dobrej pozycji Centrum Medycznego, jest dla nas motywacją do ciągłego doskonalenia. Podnoszenie kwalifikacji i przekonanie, że każdy Pracownik ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług, pomaga nam osiągnąć przyjęte cele.

Przestrzeganie Polityki Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem kadry kierowniczej i wszystkich pracowników placówki.

Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa informacji w naszej poradnie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008, a także system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

W celu  osiągnięcia  wysokiej  jakości udzielanych świadczeń najwyższe kierownictwo podjęło decyzję o zintegrowaniu dwóch systemów  i  zobowiązało się do:

 • stałego podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i ochronę informacji,
 • zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego oraz informatycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju placówki
 • postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • urządzania pomieszczeń pracy, ich wyposażania i tworzenia warunków środowiska pracy w sposób   eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości,
 • systematycznego określania celów służących poprawie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także poprawie bezpieczeństwa informacyjnego,
 • szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • przekazywania  pracownikom obiektywnej informacji o różnych aspektach środowiskowych,   bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa informacji,
 • uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz  ochrony danych osobowych.

 

Właściciele palcówki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania  systemów jakości weryfikuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Powyższa polityka jest znana Pracownikom oraz podana do wiadomości  Pacjentom.

W celu doskonalenie ZSZ wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe na dany rok, po wcześniejszym określeniu zasad identyfikacji   i analizy ryzyka w ramach realizowanych procesów. Cele te podlegają zatwierdzeniu oraz okresowej weryfikacji.

Kierownictwo PROFAMILIA zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Anna Lesiewicz-Ksycińska

Właściciel

 

Łódź, 1.01.2019                                                                                                   Wydanie V

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY NASZYCH PROFESJONALISTÓW

Pon – Pt: 7:00 – 21:00
Sb: 8:00 – 14:00
+48 42 288 11 20
+48 42 279 75 79

Pon – Pt: po 21:00
Nd / święta
+48 505 434 905