Polityka Jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Centrum Medyczne „PROFAMILIA”

 

 

Dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim poziomie, z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy. Dbamy o bezpieczeństwo informacji chroniąc dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją

Zadowolenie naszych Pacjentów oraz wzmacnianie wypracowanej przez lata dobrej pozycji Centrum Medycznego, jest dla nas motywacją do ciągłego doskonalenia. Podnoszenie kwalifikacji i przekonanie, że każdy Pracownik ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług, pomaga nam osiągnąć przyjęte cele.

Przestrzeganie Polityki Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem kadry kierowniczej i wszystkich pracowników placówki.

Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, ograniczenie negatywnego oddziaływania placówki na środowisko oraz ciągłe doskonalenie w zakresie BHP w naszej poradnie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004, a także system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001.

W celu  osiągnięcia  wysokiej  jakości udzielanych świadczeń najwyższe kierownictwo podjęło decyzję o zintegrowaniu trzech systemów  i  zobowiązało się do :

 

 • stałego podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i oddziaływanie placówki na środowisko,
 • zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju placówki
 • postępowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i bhp   oraz spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych dotyczących palcówki,
 • ciągłej poprawy warunków w zakresie oddziaływania na środowisko i doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawidłowego zarządzania odpadami poprzez monitorowanie ich powstawania, bezpiecznego składowania i prawidłowego unieszkodliwiania  oraz organizowanie  pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • urządzania pomieszczeń pracy, ich wyposażania i tworzenia warunków środowiska pracy w sposób   eliminujący zagrożenia dla zdrowia i ograniczający uciążliwości,
 • zmniejszenia zużycia nośników energii  i  racjonalnego gospodarowania wodą,
 • zapobiegania awariom środowiskowym przez stały monitoring aparatury i instalacji  oraz  zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiskowych,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom  potencjalnie wypadkowym,
 • systematycznego określania celów środowiskowych i służących poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokonywania  regularnej oceny  ich realizacji,
 • szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska  i  bhp   wszystkich pracowników odpowiednio do zajmowanego stanowiska oraz podnoszenie ich kwalifikacji,
 • przekazywania  pracownikom obiektywnej informacji o różnych aspektach środowiskowych,   bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Właściciele palcówki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania  systemów jakości weryfikuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Powyższa polityka jest znana Pracownikom oraz podana do wiadomości  Pacjentom.

W celu doskonalenie ZSZ wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe na dany rok, po wcześniejszym określeniu zasad identyfikacji   i analizy ryzyka w ramach realizowanych procesów. Cele te podlegają zatwierdzeniu oraz okresowej weryfikacji.

Kierownictwo PROFAMILIA zobowiązuje się, w miarę możliwości, do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

                                                                                                                                                                                               Anna Lesiewicz-Ksycińśka

                                                                                                                                                                                                  Kierownik Przychodni

                                                                                                                                                                                                    Współwłaściciel

 

Łódź, 1.03.2014                                                                        Wydanie IV

SKORZYSTAJ Z POMOCY NASZYCH PROFESJONALISTÓW

Pon – Pt: 7:00 – 21:00
Sb: 8:00 – 14:00
+48 42 288 11 20
+48 42 279 75 79

Pon – Pt: po 21:00
Nd / święta
+48 505 434 905